Kapcsolat

Facebook Nyereményjáték Szabályzat

A Golden Eye Kft. - Domján Optika és Látásközpontok (a továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult.

A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék menete

A Játék a Facebookon történik. A Játékosok a Domján Optikák Facebook-oldalainak

(oldalak címei) lájkolásával, az ott „NYEREMÉNYJÁTÉK” címmel megjelenő kiírások lájkolásával. A Szervező a játék lezártát követően nyereményt sorsol ki az aktuális Játék résztvevői között. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg.

A Szervező nem veszi figyelembe azt a Játékost, aki:

• a választott kép/képek likeolásával egyidejűleg nem kedveli a Domján Optika Szentes és/vagy Domján Optika és Látásközpont Hódmezővásárhely Facebook-oldalát.
A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel szemben.

Sorsolás és értesítés

A sorsolás véletlen generátor használatával történik. A nyertes Játékos nevét a Szervező az adott Játék lezárását követően közzéteszi a Nyereményjátékot kihirdető kiírásában. A nyertesnek az aktuális játék lezárását követően privát üzenetben is megkeressük a nyereményükkel kapcsolatban.
A nyertesnek a nyereménysorsolást követően 1 hónap áll rendelkezésére annak beváltására.
Ha ez a határidőn belül nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre.

Részvételi jogosultság

A Nyereményjátékban részvételre jogosít valamennyi szabályszerűen létrehozott Facebook fiók. A részvételre jogosultak kilétét a Szerező nem vizsgálja. A Játék nyertese kizárólag az a részvételre jogosult természetes személy lehet, aki Magyarországon lakcímmel rendelkezik.

Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes és/vagy 18. életévét be nem töltött személy, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével /gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai faló program stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárás esetén a már kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

Felelősség kizárása

A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és a Facebook folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a weboldal működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/ vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért. A játék idő előtti befejezése a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – a nyertes neve és a postai kézbesítési címe - kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a nyertes általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során a Domján Optika és Látásközpontok további személyes adatot is elkérhet (pl. név, pontos lakcím, születési dátum, elérhetőségek) amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadását követően töröl a nyilvántartásából. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.
A Személyes adatok kezelője: a Domján Optika és Látásközpontok, amely a Promóciós Játék lebonyolítása céljából nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el. Az Adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.